VI HAR EN LØSNING

ALBEDO EFFEKTEN SOM KLIMATILTAG

Teknisk forståelse

Albedo effekten

Klimakompensation i Svendborg Kommune

Artikel af Henrik Hallberg Jensen, civilingeniør

 

Resumé og konklusion

Svendborg kommune kan modvirke den årlige opvarmning på kommunens areal ved, årligt at gøre et
asfalteret område el. andet mørkt område på størrelse med 22,8 fodboldbaner helt hvidt. Ved at
forbedre Svendborg Kommunes albedo kan vi holde kommunens areal køligere.

På dette tidspunkt i nærværende rapport har du allerede fået fat essensen. Dvs. hvis du grundet
tidsmangel ikke vil/kan læse resten, så husk blot på, at der hvert år skal males/omlægges et område på
størrelse på 22,8 fodboldbaner i Svendborg Kommune for at modvirke temperaturstigningen for
Svendborg Kommunes område. Resten er blot ingeniørsnak.

Meget vigtigt: Selvom der nedenfor anføres en løsning på den globale opvarmning for Svendborg
Kommunes areal, betyder dette ikke, at det er løsningen på klimaforandringerne. Det er blot en slags
klimaaflad for det arbitrære areal der udgør Svendborg Kommune. Hvis menneskeheden ikke ophører
med sine destruktive handlinger, gør albedo-forbedringer ingen forskel. Oceanerne vil fortsætte med at
forsures, biodiversiteten vil forsat være i styrtdyk, ved lidt højere CO2-indhold vil menneskerne endda
blive mindre intelligente end nu.

 

 

Svendborg Kommune har et areal på 416,78 km2 (https://da.wikipedia.org/wiki/Svendborg_Kommune)

Albedo (latin = hvidhed)

I klimatologien beregnes en overflades albedo som forholdet mellem tilbagekastet og modtaget stråling.
Langt størstedelen af strålingen kommer fra solen (alle bølgelængder). Den tilbagekastede stråling er
diffus (langbølget). Albedo udtrykkes som regel ved et tal mellem 0 og 1 eller i procent 0 til 100. 100%
svarende til en overflade der reflekterer alt lys og 0% svarende til en overflade der absorberer alt lys.
Pga. drivhuseffekten stiger den relative indstråling hvert år. Solens udstråling er relativ stabil, men
drivhusgasserne bevirker, at jorden ikke udstråler samme mængde energi som tidligere. Resultatet er,
at gennemsnitstemperaturen på jorden (vand såvel som land) stiger. Dette vil den blive ved med indtil
der indstiller sig en ny ligevægt hvor indstrålingen svarer til udstrålingen. Den nye ligevægt vil indstille
sig ved en højere gennemsnitstemperatur for vor klode.
Den øgede CO2 koncentration i atmosfæren bevirker, at noget af den del af solenergien der rammer
jorden, som tidligere blev reflekteret ud i verdensaltet, nu bliver opfanget i form af varme i CO2
molekylerne. Denne varme stråles så tilbage til jordoverfladen og bevirker opvarmning.

Varmestråling

Varmestråling mellem to legemer styres af Stefan-Boltzmanns lov.

Q/t=σeAT4

Hvor (sigma) σ = 5.67 × 10−8 J/s · m2 · K4 er Stefan-Boltzmann konstanten, A er objektets overfladeareal
og T er den absolutte tempeatur i Kelvin, e er emissiviteten (0=perfekt absorption, 1=perfekt emssivitet).
Q/t er varmeoverførslen per tid. Det bemærkes, at varmeoverførslen mellem solen og jorden er styret
af temperaturforskellen i 4. potens.

 

Climate forcing

Climate forcing er et begreb der anvendes i klimaforskingen, for at forklare hvor stor
opvarmningen er. Det beskriver påvirkningen af den antropogene (menneskeskabte) globale
opvarming, samt de enkelte delkomponenter, som f.eks. CO2 (kuldioxid), N2O (lattergas) mv. Enhenden
er udtrykt i W/m2 (Watt per kvadratmeter) og den første afledede (stignng i Watt per kvadratmeter per
år) benyttes også (vist nedenfor). Dvs. hvor meget værre (større) er opvarminigen på nuværende
tidspunk og hvor stor er den årlige stigning. Tallet er et gennemsnit for hele jordens overflade. I 2020
forårsagede stigningen i klimagasser i atmosfæren en stigning i den totale climate forcing på 0,045
W/m2. Dvs. opvarmningen var 0,045 W højere per kvadratmeter i 2020 end den var i 2019. Det lyder
ikke af meget, men svarer til, at der for hver ”fodboldbane” bliver tilføjet 331W ekstra per år.

Figur 1 Climate Forcing. Hansen el Al. Oct. 2021. Det bemærkes, at selvom den del af stigningsraten i opvarming der direkte
skyldes CO2 tilsyneladende har nået lokalt maksimum, så stiger bidraget fra metan (CH4) stadigvæk hvilket gør, at totalen stadig
peger opad. Dvs. ikke alene bliver det værre hvert år, det accelererer stadigvæk i den forkerte retning.
Vi hopper ind i beregningerne:
Areal af Svendborg Kommune:
416,78 km2 1000000 ‘m2/km2 416780000 m2

Årlig stigning i indstrålingen: 0,045 W/m2
416780000 m2 * 0,045 W/m2 = 18755100 W (=19 MW) *MW= MegaWatt

Dvs. for hvert år der går opvarmes Svendborg Kommunes areal af solen med en termisk effekt der stiger
19 MW årligt. Det reelle tal er lidt højere (ca. 1,2x) grundet vores nordlige beliggenhed, men det bliver
for omfattende at tage med i nærværende beregning.
Svendborg Kraftvarme producerer ca. 14 MW varme og ca. 4 MW elektricitet.
(https://www.svendborgkraftvarme.dk/). Det er ca. 18MW i alt. Dvs. den årlige stigning i global
opvarmning svarer nogenlunde til for Svendborg Kommunes vedkommende til, at vi bygger ét
kraftvarmeanlæg yderligere hvert år og lader det udlede al varmen til luften i Svendborg Kommune.
19 MW svarer til at man hver time brænder 1700 L diesel af fordelt jævnt ud over Svendborg
Kommunes areal. Hver time. Hele året rundt. Året efter brændes der så 3400 L diesel af pr. time og
så fremdeles.
Dette er blot den årlige stigning i den globale opvarmning. Stigningstakten er endda ikke engang
konstant. Den accelererer stadigvæk.

Det var blot for at sætte størrelsesordenen lidt i perspektiv.
Hvad kan Svendborg Kommune så gøre ved dette? Temperaturen stiger ca. 0,02 C/år.
Det skal igen slås fast, at nærværende løsning ikke vil betyde, at vandstandsstigningerne i Svendborg
stopper op, eller at vi undgår hyppige storme, eller at vi undgår skyfald eller andet ekstremvejr. Ej heller
kan vi undgå at forsuringen af verdens oceaner fortsætter ved at ændre på albedoen. Det kompenserer
også kun for den ekstra opvarmning der sker på vores areal. Ikke den ekstra opvarmning som
befolkningen forårsager. I og med befolkningstætheden i kommunen er over verdensgennemsnittet,
skal der endnu mere til hvis vi skal kompensere målt per person og ikke kun for det areal vi bebor.
Den årlige solindstråling i Svendborg Kommune er ca. 980 kWh/m2 (kilde:dmi). Hvis vi regner denne
årlige energimængde om til effekt, så svarer dette til:
980 kWh/m2
/år
2,68 kWh/m2
/dag
0,112 kWh/m2
/time
= 112 W/m2

(for verden som helhed er dette tal ca. 340W/m2
)

Dvs. den årlige energitilførsel fra solen til én kvadratmeter Sydfynsk jord svarer til at man har to styk
60W elpærer tændt hele tiden på hver kvadratmeter.
Nu kommer beregningen så!
Den årlige stigning grundet antropogene klimgasser er 0,045 W/m2
.

Dvs. den årlige stigning i procent er:

ÅRRRRRRRR SSSSIIIIIIIIIIII = 0,045 WW/mm2
112 WW/mm2 = 0,0402%

Indstrålingen i Svendborg kommune stiger altså 0,0402% hvert år.
Hvis vi kan få udstrålingen fra Svendborg Kommune til at stige med 0,0402% per år, så stiger
temperaturen teoretisk set ikke i Svendborg Kommune.
Hvis vi kan omlægge 0,0402% af Svendborg Kommunes areal, årligt fra at absorbere al solinstråling til at
reflektere al solindstråling til verdensrummet, så stiger temperaturen ikke her.
0,0402% af Svendborgs areal (416780000m2

) er = 167456 m2
En fodboldbane er ca. 105 m * 70 meter = 7350 m2
Dvs. der skal årligt (hvert år!) omlægges sorte flader svarende til 167456m2

/7350m2 = 22,8

fodboldbaner.
Fra perfekt sort til perfekt hvid. Se evt. video nedenfor.
Hvis der omlægges fra f.eks. parkeringsplads med sort asfalt til græs, så er arealet der årligt bør
omlægges væsentligt større. Her kan man regne forholdsregning.
Græsområder har en albedo på ca. 20%, hvor sort asfalt har en albedo på ca. 4%. Dvs. der skal
omlægges ca. (100/(20-4)) = 6,25x så meget areal. Dvs. 143 fodboldbaner skal årligt omlægges fra asfalt
til græs. Hvis asfalten omlægges til hvidt grus eller tilsvarende, er tallet langt tættere på 22,8
fodboldbaner.
Til sidst en bemærkning. Man skal ikke tro at albedojustering i Svendborg Kommune er hele løsningen.
Men det kan meget vel blive en del af løsningen. Hvis vi for et øjeblik kigger på den akkumulerede
ubalance grundet drivhusgasserne så ser det således ud: Ubalancen i jordens termiske ligevægt er ca.
0,6%. Dvs. der absorberes ca. 0,6% mere varme (2 Watt/m2

, se kilde nedenfor) end der reflekteres til
verdensrummet (ca. 2W ud af de 340W nævnt ovenfor). Idet ca. 30% af klodens overflade er land skal vi
altså reflektere indstrålingen på ca. 2% af landjordens overflade for at kompensere for disse to Watt.
Dette ville for Svendborg Kommunes vedkommende være et areal svarende til Thurøs areal. Med andre
ord ville dette køle nok til at modvirke de historiske temperaturstigninger (siden industrialiseringen) og
ikke blot som ovenfor, den årlige stigning.

Figur 2 Tabel over forskellige albedoværdier. VIGTIGT: Der er sneget sig en fejl ind i dokumentet. Albedoværdien for havet er
ikke 0,35. Den er snarere 0,035. Tag værdierne med et gran salt: Kilde
https://ungeforskere.dk/sites/default/files/unge_forskere_as
OPGAVE: Prøv at beregne hvor meget ekstra energi der afsættes på indlandsisen på Grønland fordi
albedoen deroppe falder.

Beregning for Svendborg Kommune

Vi hopper ind i beregningerne

Areal af Svendborg Kommune: 416,78 km2                 1000000 ‘m2/km2                416780000 m2

Årlig stigning i indstrålingen: 0,045 W/m2
416780000 m2 * 0,045 W/m2 = 18755100 W (=19 MW) *MW= MegaWatt

Dvs. for hvert år der går opvarmes Svendborg Kommunes areal af solen med en termisk effekt der stiger
19 MW årligt. Det reelle tal er lidt højere (ca. 1,2x) grundet vores nordlige beliggenhed, men det bliver
for omfattende at tage med i nærværende beregning.

Svendborg Kraftvarme producerer ca. 14 MW varme og ca. 4 MW elektricitet.

(https://www.svendborgkraftvarme.dk/).

Det er ca. 18MW i alt. Dvs. den årlige stigning i global opvarmning svarer nogenlunde til for Svendborg Kommunes vedkommende til, at vi bygger ét kraftvarmeanlæg yderligere hvert år og lader det udlede al varmen til luften i Svendborg Kommune. 19 MW svarer til at man hver time brænder 1700 L diesel af fordelt jævnt ud over Svendborg
Kommunes areal. Hver time. Hele året rundt. Året efter brændes der så 3400 L diesel af pr. time og
så fremdeles. Dette er blot den årlige stigning i den globale opvarmning. Stigningstakten er endda ikke engang
konstant. Den accelererer stadigvæk.

Det var blot for at sætte størrelsesordenen lidt i perspektiv.
Hvad kan Svendborg Kommune så gøre ved dette? Temperaturen stiger ca. 0,02 C/år.
Det skal igen slås fast, at nærværende løsning ikke vil betyde, at vandstandsstigningerne i Svendborg
stopper op, eller at vi undgår hyppige storme, eller at vi undgår skyfald eller andet ekstremvejr. Ej heller
kan vi undgå at forsuringen af verdens oceaner fortsætter ved at ændre på albedoen. Det kompenserer
også kun for den ekstra opvarmning der sker på vores areal. Ikke den ekstra opvarmning som
befolkningen forårsager. I og med befolkningstætheden i kommunen er over verdensgennemsnittet,
skal der endnu mere til hvis vi skal kompensere målt per person og ikke kun for det areal vi bebor.
Den årlige solindstråling i Svendborg Kommune er ca. 980 kWh/m2 (kilde:dmi). Hvis vi regner denne
årlige energimængde om til effekt, så svarer dette til:
980 kWh/m2
/år
2,68 kWh/m2
/dag
0,112 kWh/m2
/time
= 112 W/m2

(for verden som helhed er dette tal ca. 340W/m2
)

Dvs. den årlige energitilførsel fra solen til én kvadratmeter Sydfynsk jord svarer til at man har to styk
60W elpærer tændt hele tiden på hver kvadratmeter.
Nu kommer beregningen så!
Den årlige stigning grundet antropogene klimgasser er 0,045 W/m2
.

Dvs. den årlige stigning i procent er:

ÅRRRRRRRR SSSSIIIIIIIIIIII = 0,045 WW/mm2
112 WW/mm2 = 0,0402%

Indstrålingen i Svendborg kommune stiger altså 0,0402% hvert år.
Hvis vi kan få udstrålingen fra Svendborg Kommune til at stige med 0,0402% per år, så stiger
temperaturen teoretisk set ikke i Svendborg Kommune.
Hvis vi kan omlægge 0,0402% af Svendborg Kommunes areal, årligt fra at absorbere al solinstråling til at
reflektere al solindstråling til verdensrummet, så stiger temperaturen ikke her.
0,0402% af Svendborgs areal (416780000m2

) er = 167456 m2
En fodboldbane er ca. 105 m * 70 meter = 7350 m2
Dvs. der skal årligt (hvert år!) omlægges sorte flader svarende til 167456m2

/7350m2 = 22,8

fodboldbaner.
Fra perfekt sort til perfekt hvid. Se evt. video nedenfor.
Hvis der omlægges fra f.eks. parkeringsplads med sort asfalt til græs, så er arealet der årligt bør
omlægges væsentligt større. Her kan man regne forholdsregning.
Græsområder har en albedo på ca. 20%, hvor sort asfalt har en albedo på ca. 4%. Dvs. der skal
omlægges ca. (100/(20-4)) = 6,25x så meget areal. Dvs. 143 fodboldbaner skal årligt omlægges fra asfalt
til græs. Hvis asfalten omlægges til hvidt grus eller tilsvarende, er tallet langt tættere på 22,8
fodboldbaner.
Til sidst en bemærkning. Man skal ikke tro at albedojustering i Svendborg Kommune er hele løsningen.
Men det kan meget vel blive en del af løsningen. Hvis vi for et øjeblik kigger på den akkumulerede
ubalance grundet drivhusgasserne så ser det således ud: Ubalancen i jordens termiske ligevægt er ca.
0,6%. Dvs. der absorberes ca. 0,6% mere varme (2 Watt/m2

, se kilde nedenfor) end der reflekteres til
verdensrummet (ca. 2W ud af de 340W nævnt ovenfor). Idet ca. 30% af klodens overflade er land skal vi
altså reflektere indstrålingen på ca. 2% af landjordens overflade for at kompensere for disse to Watt.
Dette ville for Svendborg Kommunes vedkommende være et areal svarende til Thurøs areal. Med andre
ord ville dette køle nok til at modvirke de historiske temperaturstigninger (siden industrialiseringen) og
ikke blot som ovenfor, den årlige stigning.

Figur 2 Tabel over forskellige albedoværdier. VIGTIGT: Der er sneget sig en fejl ind i dokumentet. Albedoværdien for havet er
ikke 0,35. Den er snarere 0,035. Tag værdierne med et gran salt: Kilde
https://ungeforskere.dk/sites/default/files/unge_forskere_as
OPGAVE: Prøv at beregne hvor meget ekstra energi der afsættes på indlandsisen på Grønland fordi
albedoen deroppe falder.

Muligt tiltag for Svendborg Kommune
Hvad kan Svendborg Kommune så gøre ved dette? Temperaturen stiger ca. 0,02 C/år.
Det skal igen slås fast, at nærværende løsning ikke vil betyde, at vandstandsstigningerne i Svendborg
stopper op, eller at vi undgår hyppige storme, eller at vi undgår skyfald eller andet ekstremvejr. Ej heller
kan vi undgå at forsuringen af verdens oceaner fortsætter ved at ændre på albedoen. Det kompenserer
også kun for den ekstra opvarmning der sker på vores areal. Ikke den ekstra opvarmning som
befolkningen forårsager. I og med befolkningstætheden i kommunen er over verdensgennemsnittet,
skal der endnu mere til hvis vi skal kompensere målt per person og ikke kun for det areal vi bebor.
Den årlige solindstråling i Svendborg Kommune er ca. 980 kWh/m2 (kilde:dmi). Hvis vi regner denne
årlige energimængde om til effekt, så svarer dette til:
980 kWh/m2
/år
2,68 kWh/m2
/dag
0,112 kWh/m2
/time
= 112 W/m2

(for verden som helhed er dette tal ca. 340W/m2
)

Dvs. den årlige energitilførsel fra solen til én kvadratmeter Sydfynsk jord svarer til at man har to styk
60W elpærer tændt hele tiden på hver kvadratmeter.
Nu kommer beregningen så!
Den årlige stigning grundet antropogene klimgasser er 0,045 W/m2
.

Dvs. den årlige stigning i procent er:

ÅRRRRRRRR SSSSIIIIIIIIIIII = 0,045 WW/mm2
112 WW/mm2 = 0,0402%

Indstrålingen i Svendborg kommune stiger altså 0,0402% hvert år.
Hvis vi kan få udstrålingen fra Svendborg Kommune til at stige med 0,0402% per år, så stiger
temperaturen teoretisk set ikke i Svendborg Kommune.
Hvis vi kan omlægge 0,0402% af Svendborg Kommunes areal, årligt fra at absorbere al solinstråling til at
reflektere al solindstråling til verdensrummet, så stiger temperaturen ikke her.
0,0402% af Svendborgs areal (416780000m2

) er = 167456 m2
En fodboldbane er ca. 105 m * 70 meter = 7350 m2
Dvs. der skal årligt (hvert år!) omlægges sorte flader svarende til 167456m2

/7350m2 = 22,8

fodboldbaner.
Fra perfekt sort til perfekt hvid. Se evt. video nedenfor.
Hvis der omlægges fra f.eks. parkeringsplads med sort asfalt til græs, så er arealet der årligt bør
omlægges væsentligt større. Her kan man regne forholdsregning.
Græsområder har en albedo på ca. 20%, hvor sort asfalt har en albedo på ca. 4%. Dvs. der skal
omlægges ca. (100/(20-4)) = 6,25x så meget areal. Dvs. 143 fodboldbaner skal årligt omlægges fra asfalt
til græs. Hvis asfalten omlægges til hvidt grus eller tilsvarende, er tallet langt tættere på 22,8
fodboldbaner.
Til sidst en bemærkning. Man skal ikke tro at albedojustering i Svendborg Kommune er hele løsningen.
Men det kan meget vel blive en del af løsningen. Hvis vi for et øjeblik kigger på den akkumulerede
ubalance grundet drivhusgasserne så ser det således ud: Ubalancen i jordens termiske ligevægt er ca.
0,6%. Dvs. der absorberes ca. 0,6% mere varme (2 Watt/m2

, se kilde nedenfor) end der reflekteres til
verdensrummet (ca. 2W ud af de 340W nævnt ovenfor). Idet ca. 30% af klodens overflade er land skal vi
altså reflektere indstrålingen på ca. 2% af landjordens overflade for at kompensere for disse to Watt.
Dette ville for Svendborg Kommunes vedkommende være et areal svarende til Thurøs areal. Med andre
ord ville dette køle nok til at modvirke de historiske temperaturstigninger (siden industrialiseringen) og
ikke blot som ovenfor, den årlige stigning.

Figur 2 Tabel over forskellige albedoværdier. VIGTIGT: Der er sneget sig en fejl ind i dokumentet. Albedoværdien for havet er
ikke 0,35. Den er snarere 0,035. Tag værdierne med et gran salt: Kilde
https://ungeforskere.dk/sites/default/files/unge_forskere_as
OPGAVE: Prøv at beregne hvor meget ekstra energi der afsættes på indlandsisen på Grønland fordi
albedoen deroppe falder.