VEDTÆGTER 

for 

VERDENSMÅLSBY SVENDBORG 

 

Stiftende generalforsamling afholdt mandag 22. juni kl. 19.00

i Work2Gether huset, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg

§ 1 Navn

Foreningens navn er: Verdensmålsby Svendborg.

 

§ 2 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Svendborg.

 

§ 3 Formål

Verdensmålsby Svendborg arbejder for, at Svendborg tager ejerskab af de 17 verdensmål.

 

§ 4 Medlemskab

Optagelse Som medlemmer kan optages alle borgere, foreninger, virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at støtte foreningens formål.
Medlemskontingent Medlemskab af foreningen er betinget af, at der betales kontingent i overensstemmelse med generalforsamlings bestemmelse.

Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Intet medlem har ved udtræden krav på nogen del af foreningens formue.

Eksklusion Alle medlemmer kan vælge at indstille et medlem til eksklusion fra foreningen, hvis særlige omstændigheder opstår. Denne eksklusion skal begrundes og fremlægges for bestyrelsen, som herefter kan godkende eller afvise eksklusion. Ved efterfølgende generalforsamling fremlægges begrundelse for eksklusion i årsberetning.

 

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 15. maj.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 4 ugers varsel digitalt via foreningens website og facebook, samt direkte til foreningens medlemmer. Alle medlemmer har pligt til at holde deres basisoplysninger opdaterer gennem foreningens website.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Forslag til næste års aktiviteter
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
 11. Godkendelse af referat

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Et medlemskab udløser én stemme. Der kan stemmes med fuldmagt. Ingen kan dog stemme med mere end 2 fuldmagter.

Ekstraordinær kan indkaldes når enten et flertal i bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne kræver det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som ordinær generalforsamling men kræver kun 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde emnet der skal behandles på generalforsamlingen.

 

§ 6 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 årig periode.

På valg i ulige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg i lige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges ved hver generalforsamling og sidder 1 år.

Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen før afslutning af sin valgperiode, træder suppleanten ind og varetager dennes rolle, indtil posten er på valg igen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Generalforsamlingen vælger hvert år til generalforsamling bestyrelsesmedlemmer bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer. Der kan desuden vælges suppleanter. Bestyrelsens konstituerer selv fordelingen af bestyrelsesposter. De fem bestyrelsesmedlemmer har hver en stemme.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift. Bestyrelsen påser, at foreningens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til foreningens formål og de aftaler, der måtte blive indgået.

Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand, næstformand og kasser. Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver.

 

§ 7 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 8 Tegning

Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. I forretningsordenen defineres rammer for håndtering af foreningens formue. Der kan ikke optages lån i foreningens navn.

 

§ 9 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en intern revisor, som hvert år vælges på generalforsamlingen.

 

§ 10 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kræver tilslutning af mindst 2/3 af de på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. Ved opløsning skal foreningens midler overføres til foreninger som understøtter de 17 verdensmål.

 

—o0o—

Foreningens vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 22.06.2020
Signeret af bestyrelsesmedlemmer.

Christian van Deurs 

Charlie Vejlgaard Larsen

Helle Primdal

Anja Frölich Bruun

Simon Schultz Kristensen

Tilføjelse fra generalforsamling 2021 – gældende til næste generalforsamling

Hvis ikke generalforsamling kan besætte alle poster til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder at disse poster kan tildeles potentielle kandidater, som flertal i bestyrelsen kan sige god for. Det vil sige, hvis der dukker en kandidat op, som suppleant til bestyrelsen kan bestyrelsen tage vedkommende ind i bestyrelsesarbejdet uden at skulle have godkendt suppleant på en generalforsamling. Skulle der opstå frafald i bestyrelsen i løbet af året kan denne nye suppleant også tildeles en bestyrelsespost med stemmeret.